Lisainfo

Rehabiltiatsiooniprogrammid

Sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm “SINU nutikas areng” dementsuse ennetajana

2017 a. lõpus valmis SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse rehabilitatsioonimeeskonna ja Tartu Ülikooli teadlaste ühistööna sotsiaalse rehabilitatsiooni programm „SINU nutikas areng”. Programm on mõeldud kerge kognitiivsete funktsioonide häirega täiskasvanutele (60+). Programmi eesmärgiks on toetada ja parandada kerge kognitiivsete funktsiooni häiretega isikute iseseisvat hakkamasaamist, ennetada nende hooldusteenustele jäämist ning vähendada pere hoolduskoormuse tõusu.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm „SINU nutikas areng” on suunatud mälu, suhtlemise, igapäevase liikumise, tegevuste, nutiseadme kasutamisele, une parandamisele ning dementsuse sümptomite tekkimise ennetamisele. Tegevused toimuvad psühholoogi, sotsiaaltöötaja, loovterapeudi, arst/ tervisenõustaja, füsioterapeudi ja tegevusterapeudi eestvedamisel ja kava alusel. Tegevused toimuvad nii rehabilitatsioonikeskuses, kui kodus. Osa tegevustest toimub nutiseadme vahendusel. Kokku kestavad arendavad ülesanded 4 kuud.

Programmi piloteeriti meeskonna poolt (Gerly Tamm, Margus Ennok ,Helgi Kolk, Maarika Lukk, Aaro Nursi, Ülle Lepik, Kadri Paal, Valentina Rannikmaa, Miia Sulg, Mari-Liisa Taaler, Heiki Kasemägi) perioodil 01.09.2016 – 30.06.2017. Kokku uuriti mõju 19 vanemaealisele. Tulemused tõendasid programil “SINU nutikas areng” tegevuste positiivset mõju vanemaealiste kognitiivsete funktsioonide ja suhtlemisoskuste parandamisele.

Programm töötati välja Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020 alapunktist 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine raames.

Registreeru augustis alustavasse uude gruppi!

Täpsem info ja registreerimine

Valentina Rannikmaa

55561556

valentina.rannikmaa@gmail.com

Rehabilitatsiooniprogramm vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Sihtgrupp: insuldi läbi elanud eakad (3–6 isikut), kes on äsja (soovitatavalt kohe, kuid mitte rohkem kui 6 kuud tagasi) naasnud statsionaarselt haiglaravilt (pärast insuldi diagnoosimist).

Probleemid ja vajadused: Programm sobib isikule, kellel on määratud taastumispotentsiaal (haiglas). Probleemid: 1) raskused enesehoolduse ja eneseväljendusega, 2) raskused tähelepanu-, mälufunktsioonidega ja eneseregulatsiooniga, 3) raskused eneseväljendamisel perekonnaliikmetega, 4) raskused suhtlemisel kogukonnaliikmetega, ebapiisav kaasatus ühiskondlikessse tegevustesse. Programm sobib isikule, kes on motiveeritud ja soovib säilitada või parandada kognitiivseid funktsioone (sh kõne), eneseregulatsioonivõimet, suhteid perekonnas ja kogukonnas ning suurendada autonoomset toimetulekut igapäevaselt. Eeldused: säilinud kõnest arusaamine ja/või väljendamine ja mälufunktsioon piisaval määral; tunneb ära tuttavaid kohti/inimesi/esemeid ja orienteerub õigesti ajas ja ruumis; piisavalt säilinud nägemis- ja/või kuulmisfunktsioonid, et vastu võtta infot; säilinud vähemalt ühe käe liikumisvõime; puudub raskekujuline psüühikahäire, mis takistab osalemist; vaimsed võimed on piisavad (nt tunneb numbreid, tähti ning oskab lugeda).

Programmi eesmärk: inimese funktsioneerimise, tegutsemise ja osaluse suurendamine; vajalike oskuste ning võimete arendamine. Alameesmärgiks on parema funktsioneerimise saavutamine elamise valdkonnas: koduste toimingute, enesehoolduse, suhtlemise, inimestevahelise lävimise oskuste arendamine (RFK d6, d5, d3, d7) ja keskkondliku kaasatuse suurendamine (RFK e3).

Tegevused: Programm koosneb kolmest läbipõimunud moodulist, mis on teineteist kogu protsessi vältel toetavad: 1) sotsiaalne, 2) neuropsühholoogiline, 3) igapäevategevusi toetav moodul. Tegevused lähtuvad ideest, et mitmekülgne integreeritud sekkumine on tõhusaim viis indiviidi iseseisvuse tõstmiseks. Programmi rakendavad vähemalt 3 riiklikult tunnustatud erialase haridusega (soovitatavalt magister) spetsialisti: psühholoog, sotsiaaltöötaja, logopeed ja tegevusterapeut.

Programmi kesvus ja korraldus: 18 kuud. Enne programmi algust toimub kliendi hindamine ja seatakse kliendispetsiifilised eesmärgid, mida arvestatakse programmi jooksul (18 kuud). Määratakse baastase. Erinevad moodulid on erineva intensiivsusega ja mõneti erineva ajakavaga.

Koht: Kliendi kodu (nt harjutused) kui ka rehabilitatsiooniasutus (nt kohtumine spetsialistiga).

Koostööpartnerid: Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Ülikool ja Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.

Oodatav tulemus kliendi jaoksKlient tuleb iseseisvalt toime igapäevategevustega.

Lisainfo: Ülle Lepik, rehab.teenus@tartuvthk.ee, tel. 56658204

Programmi autorid: Gerly Tamm, Dagmar Narusson, Aaro Nursi, Monika Palu-Laeks, Margus Ennok, Kadri Paal, Ülle Lepik, Valentina Rannikmaa, Laura Leht, Maarika Lukk, Jaanus Veemaa, Triinu Arak.